İmam Nesai

Büyük hadis ve fıkıh alimi olan İmam Nesai, Aslen Horasan'ın Nesa şehrindedir. 830 yılında orada doğmuş, 915 yılında Filistin'in Remle şehrinde vefat etmiştir. İlim tahsiline Horasan'da başlamış, Irak, Şam, Mısır, Hicaz ve Cezire alimlerinden ders almıştır. Hadis ilminde zamanının bir tanesi olan İmam Nesai, Mısır alimlerinin en fakihi olmuştur. Hadis ravilerinin güvenilir olup olmamasındaki tespitlerine tüm alimler itibar etmiştir. İmam Nesai, ilk önce yazdığı Sünen-i Kebir'inde, hadis-i şeriflerin kaynaları ve toplanması hakkında bilgiler verip, şartlarına uyan hadis-i şerifleri yazmıştır. Ömrünün sonlarına doğru Şam'a gitmiştir.

  • 7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

    Bu çalışmada mütedavil hadis kaynaklarında yer alan, sahih veya hasen mertebesindeki isnadlar ile gelmiş olan kudsı̂ hadisler toplamaya çalışıldı. Bu hadislerin geneli; Ahmed b. Hanbel, Buhârı̂, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâı̂, Tirmizı̂ ve İbn Mâce’nin eserlerinden ibaret “Kûtub-u Seb’a: Yedi Kitap” içerisinde yer alan hadislerdir. Nadiren bu yedi imamın rivayet ettikleri dışında bir kaç kudsî hadis daha yer almıştır. Sahih Kudsı̂ Hadis Külliyatı denilebilecek bu çalışmanın düzenini bozmaması için bu hadisler de zikredildi.
    Her bir hadisin sıhhat mertebesini ve rivayetin yer aldığı kaynakları dipnotlarda zikredildi. Bazen aynı hadisin birden fazla sahabe tarafından rivayet edilmiş olması halinde, aynı metinle gelmiş rivayetleri tekrar zikretmek yerine, metni en kapsamlı olanlarını seçme yoluna gidildi. Kitabın giriş kısmına Kudsı̂ Hadisler ile Kur’ân-ı Kerim ve diğer hadisler arasındaki farklar hakkında kısa bir açıklama, bir de yedi imamın biyografisi hakkında kısa bilgiler eklenmiştir..

    9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?