Bedir Yayınları

 • Mükafat

  Kimi kem hatıralar vardır, yâd ettikçe, aklınıza geldikçe hüzünlenirsiniz. Lâkin kimileri de vardır ki, hatırladıkça mazideki hadisenin kahramanları Allah’ın rahmetine kavuşmuş olsalar dahi fazla hüzünlenmez, hattâ böylesi insanlarla bir vakitler birlikte olup sohbet ettiğiniz için kendinizde bir hoşluk hisseder, belki o aziz dostun/dostların hasretliği ile derin bir ah çekseniz de hatıralarınız hayra yönelik oldukları için nihayetinde sevince garkolursunuz. Bedir Yayınevi’ne çok çok teşekkür. Bendenize (haberkalem.com için) merhum hocam Mehmed Şevket Eygi’nin verdiği hususu yazıları kitap haline getirip kalıcı faydalı bir eser olarak yayınladıkları için… Kitap mündemici (muhteviyatı) 95 kıymetli makalenin muhterem okurlarımıza faydalı olacağına kesin inancım var. Kesin itimadım olan ise, okur kitlesinin bu kitaba gereken ilgiyi gösterecekleridir. Üstadın ruhuna gani rahmet. Elinizdeki kitap altınla tartılsa yeridir. Allah için okuyalım ve okutturalım. Gayret bizden tevfik ve hidayet Allah’tandır. Ramazan Ercan Bitikçioğlu

  9,09
 • Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri

  Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri / Şevahidün Nübüvve Molla Cami İncelediğiniz eserin müellifi olan Mevlânâ Abdurrahman Cami hazretleri İslâm kültür semasının parlak yıldızlarından olup, sultanlara bile el öptürecek bir yüksekliğe erişmiş dehâ çapında bir âlim, edip, şair ve gönül sultanı idi. Sadece yaşadığı ülkenin hükümdarları değil, bütün Müslüman devletlerin padişahları ve ileri gelenleri ondan feyiz ve himmet almak için can atarlardı. Asıl sultan ol hazret idi ve saltanatı halen devam etmektedir. Çünkü ilim, aşk, edeb ve hikmet âleminin saltanatı ölümle sona ermez. Resûlullah’ın (s.a.v.) mu’cize ve harikulade şeylerini duymak, insanların îmanına asıl sebep veya yakînlerinin artmasına vesile olmaktadır. Bunun için din âlimleri insanların îmanlarının yakîn hasıl etmesi, sünnete uymaya teşvik olması, Resûlullah’a (s.a.v.) muhabbetin artması için peygamberlik delillerinin anlatılması ve risalet sahicilerinin yazılması hususunda birçok kitaplar telif ve tasnîf etmişlerdir. Bunlardan biri de, sonra gelen(müteehhirîn) âlimlerin büyüğü, ilim denizine dalanların reisi, ışıklı yolun aydınlatıcısı ve şerî’at ve tarikat mesleklerinin yolcusu Mevlânâ Abdurrahman Câmî (tegammedehullahu teâlâ bilutfihi’s-sâmî) eski kitaplardan ve yeni risalelerden sahih, meşhur haberleri alarak; ŞEVÂHİDÜ’N-NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYETİ EHÜ’L-FÜTÜVVE adlı bu kitabı yazmıştır. Kulların en aşağısı ve acizi Osman oğlu Mahmud Lâmi’î (Allahü teâlâ bu ikisinin günahlarını afvetsin) bu kitabı baştan sona kadar okumakla müşerref oldum. Muhabbetin kuvvetlenmesindeki faidelerinin sayısız olduğunu gördüm. Resûlullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) uymanın sonsuz güzelliklerini buldum. Ustad-ı Kâmil ve İmam-ı Fadıl Mevlânâ Abdurrahman Câmî’nin (kuddise sırruh) bu kitabın tasnifinde çok zahmet çektiğini müşahede ettim. Açık, mu’teber, faydalı ve kısa olması için çeşitli rivayetleri ve türlü isnadları almadığını gördüm. Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) mu’cizelerinden sonra, Ashâb-ı Kiramın, Tabiîn ve Tebe-i Tabiînin (aleyhimürrıdvân) âdet dışı işlerini ve kerametlerini de mu’cize kabilinden yazmıştır. Çünkü «Velînin kerameti nebinin mu’cizesidir» denilmiştir. Ümmette parlayan fazilet ve keramet nurları, tâbi olmak dolayısıyla, hakikatte Peygamberin parlak nurlarıdır. Bunun için ümmetten hâsıl olan kerametler, Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mu’cizelerinden sayılmıştır. Mevlânâ Câmî (kuddise sırruh) bu kitabı Fars diliyle yazmıştır. Herkesin okuyabilmesi için Türkçeye çevirdim. Allahü teâlânın kereminden müyesser ettiği faydalı sırları ve kıymetli kitaplarda bulduğum sahih haberleri de bu kitaba derc ettim. Allahü teâlâ doğru yolda yürüyenleri muvaffak eder. O duaları kabul edicidir. Yanılmaktan ve hata yapmaktan, O’nun ismetine sığınır, O’na tevekkül ederiz. Ümid olunur ki, Hak teâlâ kereminden ve herkese saçtığı nimetlerinden, bu kitabı okuyup mu’cizeleri mülahaza etmekle şereflenen aşık ve sadık taliplerin ve din kardeşlerimin kalplerini yakîn ve iz’an nurları ile doldurup mesrur eyleye! Amin yâ Mûcibe’s-sâilîn! Bu kitapta bir mukaddime, yedi bölüm ve bir hatime olmak üzere dokuz bölüm vardır. Kısaca bu bölümlerde nelerden bahsedildiğini açıklayalım: • Mukaddime: Nebî ve Resul kelimelerinin mânaları ve bunlara bağlı bazı şeyler hakkındadır. • Birinci bölüm: Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) doğumundan evvel peygamberliğine müjde olan alâmetler hakkındadır. • İkinci bölüm: Doğumundan bi’sete (peygamberliğini ilana) kadar meydana gelen, peygamberliğine şahid olan alâmetler hakkındadır. • Üçüncü bölüm: Bi’setten hicrete kadar meydana gelen, peygamberliğine delil olan mu’cizeler anlatılmaktadır. • Dördüncü bölüm: Hicretten vefatına kadar meydana gelenler bildirilmektedir. • Beşinci bölüm: Vefatından sonra olan ve ayrıca zamanı kal’i olarak belli olmayan veya bir vakte mahsus olmayan alâmetler hakkındadır. • Altıncı bölüm: Ashâb-ı Kiram ve evlad-ı izamdan meydana gelen kerametler anlatılmaktadır. • Yedinci bölüm: Tabi’în ve Tebe-i Tabiîn ve büyüklerden meydana gelenler hakkındadır. • Hatime: Din düşmanlarının dünyada gördüğü cezalar anlatılmaktadır.

  11,39
 • Ehl-i Sünnet İ’tikadı (Ciltli)

  Bu eser dünyada ve ahirette selamet bulmak, ebedi saadete kavuşmak, Hakk’ın (c.c.) ve Resulünün (s.a.v.) rızalarını kazanmak, “Fırka-i Naciye” denilen ehl-i sünnet mezhebi içindeki bahtiyarlar zümresine katılabilmek için bilinmesi gerekli i’tikad, elfaz-ı küfr, tashih-i a’mal ve benzeri mevzularla alakalı hükümleri ve incelikleri öğreten ve her Müslümana son derece lüzumlu ve faideli olan temel bir din kitabıdır.

  11,39
 • El-Ahkamü’s-Sultaniye / İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku

  İnsanlığın siyasi düşünce tarihinin teml taşlarını teşkil eden birkaç kitap vardır. Eflatun’un Cumhuriyet’i, Aristo’nun Politika’sı, Farabi’nin Erdemli Site’si ve Maverdi’nin el-Ahkâmü’s-Sultaniye’si bunlardandır. Bilindiği gibi İslâm, Batılıların anladığı dar manada bir din değil; aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür, bir devlet, bir dünya nizamı, bir Weltanschauung’tur. İslam’da geniş bir amme hukuku ve devlet felsefesi kültürü mevcuttur. Bu konuda el-Mâverdi’nin bu eseridir.

  12,54
 • İslam’ın Siyasi Yorumu

  Elinizdeki bu kitapta çağımızın büyük güçlü Ehl İ Sünnet alimi Ebu’l Hasan en Nedvi dostu Mevdudi’nin aşırı hatalı isabetsiz düşünce ve görüşlerini tenkit edip düzeltmektedir.
  6,79
 • Mızraklı İlmihal/Miftahu’l-Cenne (Cep Boy)

  İhlaslı büyük alimlerin, Allah ve Peygamber dostlarının irşad, eğitim ve terbiyeleri ölümlerinden sonra da devam etmektedirler. İşte bu kitap da onlardan birisidir. Herkesçe tanınan bir risale olduğu için mahiyeti hakkında daha fazla bilgi vermemize, hele reklam yapmamıza lüzum yoktur.
  3,34
 • Kimya-yı Saadet

  Iman, amel ve tasavvuftan (ahlak) bahseder.
  İhya’nın Farsçaya yapılmış kısa bir tercümesi mahiyetindedir.

  15,99
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?