Dönem Yayıncılık

  • Fıkhu’s Siyre

    HZ.MUHAMMED (S.A.V.)’İN HAYATINDAN DERSLER VE ÖĞÜTLER Tür Olarak «FIKHU’S-SİYRE», Siyretten çıkarılan Fıkıh demek olur. Bu bir ilim dalı ve yazı türüdür. Arap âleminde, özellikle Üniversitelerin Şeriat Fakültesi ve diğer bölümlerinde apayrı bir ders olarak takip edilir. Mesele, Resûlüllah’ın bizzat yaşadığı ve uyguladığı din ahkâmını süzüp çıkarmaktır. Bu, Onun kendi hayatında ve çevresindeki insanlar üzerindeki uygulamalarını anlatan bir disiplindir. Tabiatıyla bu uygulamalardan hükme varılırken, temeller Kur’ân-ı Kerîm’den alınır, ulemâ ve müfessirlerin de yorumlarına başvurulur. Bu kitab böyle bir türdür. Türkiye’de ilk defa böyle bir kitab tercümesi yayınlanmaktadır. Telif olaraksa, tabiî hiç yoktur. Konu ve Metod Olarak: Dr. Said Ramazan’ın bu eseri türü içinde de bir üstünlüğe sahib ki; dili sade, üslûbu kolay, hükümleri emindir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat çerçevesinde, tavizsiz ve if ratsız; en doğru bilgiyi, en emîn irşadı vermeye çalışır. Çünkü müellif, ilmiye sınıfında, sayılı kişilerden olduğu gibi, babası Molla Ramazan vesilesiyle de «Bâtın ilmine» sahihtir. Kitab, adından da anlaşılacağı üzere herşeyden önce, bir «Siyret-i Nebidir. Yâni, Resûlüllah’m hayatını anlatır. Dr. el-BütFnin bu eseri (Kendisinin de önsözünde belirttiği gibi) en mühim olayları özet olarak almış, onların yorumunu yapmıştır. Bu özet tarih, tamamen sahih nakillere dayanmaktadır. Başta Buhârî ve Müslim olmak üzere, sahih hadis kitabları; İbn-i İshâk, İbn-i Sa’d, İbn-i Hişâm v.b. gibi muteber siyer ve tabakat kitabları kaynaktır. Yorumlardan sonuca varırken de, en muteber tefsir kitablarıyla, büyük fukahânın içtihadları dayanaktır. Hemen kaydedelim ki, müellif, Şafii mezhebine mensup olduğundan, o mezhebin görüşünü daha çok zikretmiştir. Ancak, sonuçlar genel çerçevede bulunmakta ve farklı olan öbür mezheb görüşleri de özellikle kaydedilmektedir. Fayda ve Verim Olarak: Yorum kısmında ele alman hususlar; Olaylardan ve Resûlüllah’m uygulamalarından çıkarılan fıkhı hükümler. Alınacak ders ve ibretler. Ahlâkî prensipler. O konuda, günümüzde tutulacak yolun ne olduğunun tesbiti. Bu tesbit açısından kitab; günümüz müslümanlarının, yıllardır aramasına rağmen; içerden veya dışardan bir türlü edinemediği bir eserdir. Özellikle gençliğe her yönüyle güvenilerek tavsiye edilebilecek, vakit kaybettirmiyecek, öbürlerine benzemeyen bir eserdir. Çünkü, öbürlerinin çoğunda hayata ve günümüze ışık tutan özellikler yoktur. Bazısında ise, çâre diye; dini tahrif ve tahrip edici gariplikler, keyfi içtihadlar görülür. Bu kitab, genç müslümanın Örnek Hayattan alacağı hareket tarzı ve ölçüleri (itikâdî ve fikrî yönden doğruluğundan emin olarak) vermektedir. Ferden okumada olduğu kadar, derslerde de okunup açıklanmak için yegâne ve aranan eser olacaktır inşâallah. Hattâ iddia ediyoruz ki, Din Eğitimi yapan okullarda da, «Öğretmen Kitabı», «Yardımcı Ders Kitabı»; Yüksek Okullarda (İlahiyat Fakültelerinde) ise, doğrudan, Ders Kitabı olarak takibe elverecektir, ilim ve tarafsız zihniyet sahibi, faydalıyı arayan öğretim üyeleri bunu uygulayacaktır, ümidindeyiz!

    14,84
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?