Prof. Dr. İsmail Yiğit

  • Emeviler (661-750)

    İslam tarihinin ilk hanedan devleti olan Emeviler,Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından Dımaşk’ta kurulmuş ve doksan yıl hüküm sürmüştür. Bu dönem, daha çok halifelik kurumunun bir tür saltanata dönüşmesi, muhalif gruplarla mücadele ve dışta kazanılan büyük fetihlerle meşhur olmuştur. İstanbul’un birkaç defa kuşatıldığı bu dönemde, doğu ve batıda kazanılan fetihlerle, ülkenin sınırları Türkistan’dan Fransa içlerine, Anadolu’dan Hindistan’a kadar ulaşmış ve bu geniş coğrafyada islamiyet hızla yayılmıştır. İslami ilimler alanındaki çalışmaların yoğunlaştığı ve buna bağlı olarak kitap telif hareketinin başladığı Emeviler dönemi; ilk siyasi ve itikadi mezheplerin ortaya çıkışına da sahne olmuştur. İslam sanatının temelleri de bu dönemde atılmıştır.
    7,90