İmam-ı Azam Ebu Hanife

İmam-ı Azam Ebu Hanife, Araştırma - İnceleme, Diğer, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Dürr-u Meknun Kasidesi, El-Fıkhu'l Ekber, Fıkh-ı Ekber, Maksud olarak sayılabilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife kitapları; Cübbeli Ahmet Hoca Yayıncılık, Fazilet Neşriyat, İrfan Yayıncılık, Ravza Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından yazılan son kitap "El-Fıkhu'l Ekber", İrfan Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

 • Fıkh-ı Ekber

  Akaid ilmi İslam dininin itikadi hükümlerinden bahseder. Bu ilim dinin asli hükümlerinden bahsettiği için “usulü’d-din”, en önemli konusunu Allah’ın birliği ve sıfatları teşkil ettiği için “İlmü’t-Tevhid ve’s-Sıfat” adlarıyla da anılmıştır. İnsanlar bu ilim sayesinde şek ve şüphe felaketinden ve batıl vehimlerin karanlıklarından kurtulurlar.
  4,90
 • İmam-ı A’zamın Beş Eseri

  Ebu Hanife İslam fıkhında kendisine kadar devam eden rey ekolü’nün, asrındaki en mühim simasıdır. Bizzat kendisinin ifadesine göre, bir mesele hakkında Hz. Peygamber’den gelenleri mutlaka kabul eder, Sahabeden gelenleri seçer, birini diğerine tercih eder fakat hepsini terketmezdi. Bundan başka tabiilerin ictihadına gelince, kendisini onlara uyma durumunda görmezdi. Onların ictihad ettiği gibi kendisinin de ictihad edeceğini ifade ederdi. Onun ictihadında sırasıyla uyduğu esasları kitap, sünnet, sahabe sözleri, kıyas, istihsan, icma ve örf’tür.

  Ebu Hanife Ehli Sünnet’in itikadi görüşlerinin ortaya çıkmasında büyük rolü olan bir alimdir. İtikadi konularda bilhassa soru-cevap tarzında zamanımıza kadar intikal eden eserleri Maturidi Kelam ekolünün temellerini teşkil etmiştir. Bu eserler ehlisünnet inancının temellerini özlü ve mantıklı bir şekilde önümüze sermektedir. Kitaplarında görüleceği üzere, birçok fırkaların mutaasıp görüş ve kanaatlerine karşı İslamın müsamahasını savunmuştur.

  6,90