Prof. Dr. Adem Apak

Adem Apak, 1970 yılında Bursa, Orhaneli'de dünyaya gelmiştir. 1988 yılında Bursa İmam-Hatip lisesinden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanan Adem Apak 1999 yılında "Amr b. el-As (Hayatı-Şahsiyeti-Devlet Adamlığı)" konulu araştırmaları ile doktor olmuştur. 2001-2002 yılları arasında profesör ünvanı almış, 2007-2008 eğitim öğretim döneminde Şam'da alanıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. Adem Apak, halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda evli ve iki çocuk babası vardır.

 • Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 3

  İslâm tarihinde Muaviye b. Ebû Süfyan’ın Hz. Hasan’dan halîfeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhammed’in öl-dürülmesine kadar geçen döneme Emevî Asrı adı verilir. Gerek Hz. Peygamber (sav) devrinde yaşamış sahâbe ile ondan sonraki nesil arasında bir zaman köprüsü olması, gerekse bu süreçte meydana gelen hadiselerin Müslüman-ların zihninde derin izler bırakmış olması sebebiyle, Emevîler devleti İslâm tarihinin üzerinde en fazla tartışma yapılan dönemini teşkil eder. Bu tarihi sürece dair akademik, entellektüel ve popüler ilgi ve alâka günümüzde de etkisini sürdürmektedir.

  7,94
 • Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 4

  Beş asır boyunca Müslümanlar’ın önderliğini temsil edenabbasi halifeliği, İslam tarihinde Osmanlılardan sonra en uzun ömürlü devlettir. Abbasiler, uzun süre Müslümanlar’ın siyasi hayatına hakim olmuş, son anına kadar da İslam dünyasının manevi liderliğini sürdürmüştür. Bu trihi süreçte dini, sosyal ve kültürel alanda çok büyük değişmeler şahir olunmuştur. Değişimlerin yaşanılan sürecin siyasi hayatıyla doğrudan irtibatı bulunmaktadır. Binaenaleyh asırlar boyunca gerek İslam aleminde, gerekse o dönemin bilinen dünyasında meydana gelen gelişmelerin ortaya konulabilmesi, abbasi siyasi tarihinin bilinmesiyle doğrudan alakalıdır.

  9,09
 • Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 1

  Bu çalışmanın hedef kitlesi her şeyden önce genelde ilimle ve İslâmî ilimlerle, özelde de tarih ve İslâm tarihiyle ilgilenen ve “okuyan” kişilerdir. Ayrıca İslâm tarihi dışındaki dinî ve sosyal bilimlerle meşgul olan okurların siyasî tarihi bilmeden doğru değerlendirmeler yapmaları zordur. Zira ictimaî, ilmî, iktisadî hayatın, siyasî hayattan doğrudan etkilendiği ve bu ilimlerin siyasî hadiselerden bağımsız olarak gelişmedikleri kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla Tefsir, Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf ve Felsefe gibi disiplinlerde okumalar yapanların, inceledikleri dönemlerin siyasî hayatını bilmeleri gerekmektedir.

  9,09
 • Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 2

  Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber’den (sav) sonraki İslâm tarihi sürecinin en önemli kısmına tekabul etmektedir. Gerek ilk Müslümanlar’ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi, bu zaman diliminin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasıyla doğrudan ilgilidir. Kanaatimizce bütün bir İslâm tarihi sürecinde olduğu gibi, ilk dönem hadiselerinin de aynı şekilde hiç bir ön yargı taşımadan, samimi gayretle açıklanmaya ihtiyacı vardır.

  7,94
 • İslam Tarihi Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

  Prof. Dr. Adem Apak tarafından hazırlanan bu kitapta;

  * Kur’ân bir tarih kitabı olarak kabul edilebilir mi?
  * Müslümanlar halîfesiz olamaz mı?
  * Hz. Ali’nin hilâfet hakkı gasp edilmiş midir?
  * Müslümanların gerçekleştirdikleri fetihlerin amacı işgal ve ganimet miydi?
  * İskenderiye Kütüphanesi’ni Müslümanlar mı yaktı?
  * Hz. Hasan halîfeliği Muâviye’ye niçin devretmiştir?
  * Muâviye’nin, oğlu Yezid’i veliaht tayin etmesi yanlış mıydı?
  * Türker ne zaman Müslüman olmaya başlamışlardır?
  * Ömer b. Abdülaziz neden Beşinci Râşid Halîfe kabul edilir?
  * Abbâsî İhtilali bir Fars ihtilali sayılabilir mi?
  * Hârûn Reşîd dönemi Binbir Gece Masallarındaki gibi mi yaşanmıştır?
  * Hârûn Reşîd’in Kral Şarlman’a çalar saat hediye ettiği doğru mudur?
  * Abbâsî devletinde Türkler niçin yönetime dâhil edilmiştir?
  * Abbâsîler döneminde meydana gelen zenci isyanının sebepleri nelerdir?
  * Kuzey Afrika’dan Endülüs’e geçen Târık b. Ziyâd, gerçekten “Gemileri Yakmış” mı dır?
  * Engizisyon Mahkemeleri Müslümanlara karşı nasıl işletilmiştir?
  * Osmanlı Devleti, Endülüs Müslümanlarına yardım etmedi mi?
  … ve benzeri 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.

  9,09
Open chat
Size nasıl yardımcı olabiliriz?